Adatvédelmi nyilatkozat

A PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KFT. PROMÓCIÓS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., Cg. 19-09-515605, a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a Társaság magára nézve kötelezőnek fogad el. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden promóciós és marketing nyereményjátékban Résztvevő számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

II. Az adatkezelés célja és jogalapja

 2.1. Az adatkezelés célja a Társaság szolgáltatásainak biztosítása, a játékokban Résztvevő személyes adataihoz kapcsolódó jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Résztvevő előzetes, visszavonásig érvényes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.2. Az adatkezelésre a Résztvevő önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Résztvevők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások igénybevétele esetén annak megfelelő biztosítása érdekében az általuk önkéntesen megadott személyes adataik felhasználásra kerülhetnek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.3. Adatkezelő a részére megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Az Adatkezelés során a Résztvevő önkéntes hozzájárulása alapján a Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli a játékban Résztvevő esetében: a játékban résztvevő neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

IV. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

4.1. A Társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

4.2. A játékra való jelentkezés során a Résztvevőnek regisztrációs űrlapot (jelentkezési szelvényt) kell kitöltenie. A játékra való jelentkezés során az Adatkezelőhöz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli az Adatkezelő, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

 

4.3. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat  harmadik személynek át nem adja (kivéve jogszabály, vagy hatósági döntés alapján).

4.4. A Társaság egyes esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Résztvevő elérhető adatait.

4.5.  A Résztvevőt tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

4.6. A Résztvevő elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjti az Adatkezelő, ha az adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, az Résztvevők által előzetesen jóváhagyott célra használja, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át (kivéve a jogszabály által előírt eseteket).

V. Az Adatkezelés időtartama

5.1. A Résztvevő által megadott személyes adatok kezelése a játék végéig, illetve hozzájárulás esetén tartja nyilván az Adatkezelő, amíg a Résztvevő nem kéri személyes adatainak törlését. A törlés időpontja az Résztvevő törlési kérelmének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Résztvevő által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

VI. Rendelkezés a személyes adatokkal

6.1. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.2. Személyes adataik kezeléséről, illetve a korábban megadott adatkezelés visszavonásáról a Résztvevő a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (PLT Kft 8200 Veszprém Házgyári út 12) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a  adatvedelem@plt.hu elektronikus címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet, illetve intézkedhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Résztvevő egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Résztvevő által megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjed a Résztvevőnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén – ha, és amennyiben ehhez a Résztvevő előzetesen hozzájárult- , arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Résztvevő adatait.

6.3. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre, illetve a törlés iránt tett intézkedéséről az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VII. Adattovábbítás lehetősége

7.1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

7.2 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Társaság jelen Adatkezelési Szabályzatot – az Info tv. rendelkezéseinek figyelembevételével –  egyoldalú döntésével módosíthatja.

IX. Jogorvoslati lehetőségek

9.1. A Résztvevő bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelő munkatársait is az adatvedelem@plt.hu  e-mail címen.

9.2 A Résztvevő jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§-a alapján bírósághoz fordulhat (a perre az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék illetékes), továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Tel:  36-1-391-1400 Fax: 36-1-391-1410, ugyfélszolgalat@naih.hu,  honlap: www.naih.hu).

Veszprém 2016. június 27.

Pannon Lapok Társasági Kiadói Kft