Regisztráció

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A regisztráció után emailben aktiválnia kell magát.

Teljes neve:*
Felhasználói név:*
E-mail címe:*
Jelszó:*
Jelszó újból:*


Ország:*
Irányítószám:*
Település:*
Cím:*
Értesítési telefonszám:


Részvételi szabályzat

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT – DUOL VÁROSI JÓTÉKONYSÁGI RAJZVERSENY PECSÉT ISTVÁN GYÓGYULÁSÁÉRT

A részvételi szabályzat (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek a gyermekrajzok.licitaljram.hu (weboldala) használata során alkalmazandók.

Szabályzat rendelkezéseit Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a weboldal használata során.

A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. a weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A szabályzat elfogadása, a regisztráció és a liciten való részvétel feltétele.

A Szervező az Árverésből befolyt összeget a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány által támogatott Pecsét István gyógykezelésére fordítja.

A Részvételi szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Árverésre terjed ki, valamint azokra a Licitálókra, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek az Árverésben, valamint mindenkire, aki az Árveréssel kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Licitáló tudomásul veszi, hogy az Árverésen való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Licitszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Licitáló a jelen Licitszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, az Árverésen nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Licitálót saját döntése alapján kizárni.

 1. A licit kezdete 2016. november 28. 16.00 óra
 2. Zárás időpontja 2017. január 15. 19.00 órától

  Az árverésen úgy lehet licitálni, ajánlatot tenni, hogy regisztrál a rendszerbe. Regisztrált felhasználóként bejelentkezik, ajánlatot tesz. Ehhez érvényes, felhasználói névre, jelszóra, e-mail címre van szükség. Köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. tudomására jut, hogy nem valós adatokat használt a regisztráció során, jogosult az Ön hozzáférését részlegesen, vagy teljes mértékben korlátozni, illetve megszűntetni. A regisztráció megtörténte után egy visszaigazoló linket küldünk Önnek e-mailben. Ha megtörténik a visszaigazolás, akkor az érvényes felhasználói névvel, jelszóval bejelentkezhet a „Login” felületen.
 1. Miután bejelentkezett, licitet tehet az Ön által kiválasztott gyermekrajzra azért az összegért, amennyit hajlandó érte megfizetni. (A rendszer ellenőrzés miatt újra kéri az email címét.) Ezt az értéket jól gondolja át, mert az ajánlata nem visszavonható, kötelező érvényű. Előfordulhat, hogy más licitáló nem fog magasabb ajánlatot tenni, akkor az Öné lesz az aukciós tárgy alacsonyabb áron, mint a felső licitár, amelyet Ön megadott. A leadott ajánlatot lefelé utólag már nem lehet módosítani, törölni. Csak emelhető a titkos licitmaximum. Az Ön ajánlattételét a program automatikusan csak annyival növeli meg, amennyi szükséges ahhoz, hogy az Öné legyen a pályamű, mindaddig, amíg el nem éri azt az összeget, amennyit maximálisan licitáltat rá! Amennyiben az Ön licitkövetését valaki túllicitálja, automatikusan küld erről egy e-mailt a rendszer. Ön a licitlépcsőben meghatározott licitminimum figyelembevételével újra meghatározhat egy legmagasabb árat, amelynek magasabbnak kell lennie, mint az Ön által ugyanarra az aukciós tárgyra korábban megadott legmagasabb ár. Amennyiben az Ön titkosan megadott legmagasabb licitje megegyezik egy másik licitáló összegével, akkor azt az ajánlattevőt tekintjük a legtöbbet kínálónak, aki korábban adta le licitjét.
 2. Licitlépcső: 1000 Ft, maximális licitlépcső: 200.000 Ft. Az 1000 Ft-os licitlépcső a "szabadkézi" licitnél azt jelenti, hogy legalább 1000 Ft, de lehet akár 200.000.- Ft is lehet.
 3. Licitkövetés beállításánál a licitkövető pontosan 1000 Ft-ot fog rátenni. Nem 999-et és nem 1001-et. Ha a terméken licitkövető(k) vannak, és valaki 1 másodperccel a zárás előtt licitál, a követő akkor is ráteszi az 1000 Ft-ot amennyiben a licitkövetés értéke nagyobb, mint a megtett licit értéke.
 4. A licitáló az ajánlatát nem vonhatja vissza, az kötelező érvényű, visszavonhatatlan. Vásárlási kötelezettség terheli Önt azon licittárgyak tekintetében, ahol Ön kínálta a legmagasabb összeget. A Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint az érvényes ajánlattevő felhasználó – azaz ÖN- a licit zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a licit szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötelezettség kizárása nem lehetséges. Az aukció időtartamával megegyezik az ajánlati kötöttség időtartama.
 5. Érvénytelenek azok az ajánlatok, melyek hiányosak, olvashatatlanok, elvesznek, vagy műszaki probléma ill. téves címzés miatt nem érkeznek meg hiánytalanul. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. ezekért nem vállal felelősséget. Az ajánlattevő szerver, szoftver vagy hálózati üzemzavarából adódó korlátozásokért sem vállal a PLT Kft. felelősséget. Az üzenet elküldéséről szóló visszaigazolás nem bizonyítja, hogy azt a PLT Kft. megkapta.
 6. Ha az árverés befejeztével Ön kínálta a legmagasabb árat, akkor abban az esetben Ön a kizárólagosan jogosult arra, hogy annak a licittárgy tulajdonjogát megszerezze, amely vonatkozásában a licit végén Ön kínálta a legmagasabb árat. E tényről és a pontos vételárról közvetlenül a gyermekrajz.licitaljram.hu jótékonysági aukció lezárását követően e-mailben értesítjük.
 7. A vételár kiegyenlítése utalással, vagy készpénzben történhet.
 8. Az Árverés menete és a licitálás
  Az online árverés a http://gyermekrajz.licitaljram.hu honlapon elindított felületen indul.
  A Szervező 139 pályaművet bocsát árverésre. A kikiáltási árak http:///gyermekrajz.licitaljram.hu honlapon egyértelműen megtekinthetőek.
 1. Amennyiben Ön kizárólagosan jogosulttá válik arra, hogy a licittárgy tulajdonjogát megszerezze, akkor Ön köteles az aukció tárgyának ellenértékét az árverés lezárásától számítottan 14 munkanapon belül a PLT Kft-nek megfizetni átutalással a 10300002-10583135-49020164 bankszámlaszámra. Ezután a megadott elérhetőségeken felvesszük Önnel a kapcsolatot a licittárgy átvételének pontos módjáról és idejéről. A szervező fenntartja a jogot, hogy a tárgy átadásáról a cikket, fényképet és egyéb anyagokat készít. Amennyiben ez 3-szori felszólításra és az erre vonatkozó jogi szabályzati idő letelte után sem történik meg a licittárgyat felkínáljuk a második legnagyobb összeget felajánlónak.
 2. Ön tudomásul veszi, hogy a Pannon Lapok Tárasága Kiadói Kft.-t (PLT Kft.) Önnel szemben semmilyen kötelezettség nem terheli, Ön a PLT Kft.-vel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, azonban a PLT Kft. követelheti Öntől azon licittárgy vételárát, illetve a szolgáltatás ellenértékét, amely vonatkozásában Ön ajánlotta a legmagasabb árat.
 3. Ön akkor jogosult a licittárgy átvételére, ha a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft-nek az aukciós tárgy ellenértékét hiánytalanul megfizette.

Személyes adatok kezelése:

 1. Az Árverésen való részvétel önkéntes, de regisztrációhoz kötött.
 2. A regisztráció során rögzítésre kerül a licitáló neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma.
 3. A Szervező minden személyes adatot, amely az Árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Licitálónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
 4. A szervező a személyes adatok kezelését a hatályos adatvédelmi szabályzata alapján végzi, melyet mindkét fél, szervező és licitáló is kötelező érvényűnek tekinti a licit ideje alatt. Licitáló köteles megismerni és magára nézve kötelezően elfogadni az adatvédelmi szabályzat tartalmát. Az adatvédelmi szabályzat a http://www.plt.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ linken érhető el. A részvételi szabályzat elfogadásával a licitáló az adatvédelmi szabályzatot is elfogadja.

Vegyes rendelkezések:

 1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az Árverés időtartama alatt a Honlap technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Licitáló tudomásul veszi, hogy az Árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint reakciós sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó felelősséget kizárja.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát az Árverést egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.
 3. A Szervező bármely, a jelen Árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Licitálóknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
 4. Az Árveréssel kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
 5. A Szervező a jelen Részvételi szabályzat szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

Veszprém, 2016.november 24.

A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKET TUDOMÁSUL VESZEM, ELFOGADOM:

Kérjük legyen a segítségünkre:  
Honnan szerzett tudomást a licitről: Internet
Plakát
Újság
Ismerőstől
Felkereshetjük Önt a jövőben akcióinkkal?
 
Írja be a képen látható kódot!*